Animal (Anụmanụ)

Study these animal vocabulary words in Igbo!

bat – ụs

bird – nnunu

cat – bosi / busu / nwa mba 

chicken –ọkkọ

cow/cattle – ehi/efi

crab – nsikọ

deer – mgbada

dog – nkita

donkey/mule – inyinya ibu

duck – ọbagwụ

 eagle – ugo

elephant – enyi

fish – azu

frog – awo

goat – ewu

goose – okwa

horse – inyinya

lamb – nwa aturu

leopard – agu

lion – odum

lizard – ngwere

monkey – enwe

mouse/rat – oke

owl – ikwikwi

pig – ezi

pigeon – ndụlị

pony – nwa inyinya

rabbit – oke ụlọ

rooster –oke ọkụkọ

sheep – aturu

scorpion – akpi

snail – eju

snake – agwo

sparrow – nza

squirrel – osa

tiger – agu

tortoise – mbe

turkey – torotoro

wall gecko – nche-ụlọ

vulture – udele

 

zoo – ụlọ anụmanụ

 

 

Insects (ahụhụ)

ant – ahuhu

bee – añu

beetle – ebe

butterfly – uru baba

caterpillar – eruru

cockroach –ụchicha

fly – iji

mosquito – anwuta

spider – udide

termite – akika

tick –igwu

wasp – anwụ

worm –okpo

 

Need help staying consistent with your Igbo studies? Sign up for my Igbo Accountability Email Series today!