Nature | Farm | Weather

Nature (odidi)

land – ala / anị

earth  – ụwa / ala

forest – ọhịa

stick – osisi

tree – osisi

palm tree  – osisi nwko

plant – kuo

leaf – akwụkwọ nri

wood – nkụ / osisi

fire – oku

hill – ugwu

mountain – ugwu ukwu

rock – okwute

water – mmịrị

lake – ogbaka mmịrị

river – mmịrị oruru

flood – nkuku mmịrị

 

Farm

farm – ugbo / ubi

farmer  – ọnye naku ubi

farming – iku ụbị

garden – ụbị

harvest  – iri ihe ụbị

plow  – iku obi

seed  – nkpuru

soil – aja

agriculture – ihe gbasara iku ubi

crops – ihe ụbị

barn – oba

 

Weather

weather – ihu ubochi

air – ịkuku

cold – oyi

cloud –  mgbakọ ịkuku

cloudy – ubochi gbara ijiriji taa

fog – ijiriji

foggy – ijiriji

frost – oyi ututu

ice – oyi

hot – oku

wind – ikuku

windy – ikuku neku taa

 

sky – elu igwe / enu igwe

rain – mmịrị / udu mmịrị

sun – anwu / anyanwụ

sunny – anwu ochicha

 

sunny/dry season – okochi

rainy/wet season – udu mmịrị

winter (Harmattan winds) – uguru

 

moon – ọnwa

new moon – ọnwa ọhụrụ

full moon – ọnwa ukwu

star – kpakpando

 

Need help staying consistent with your Igbo studies? Sign up for my Igbo Accountability Email Series today!